Home

Klachten

Volgens onze pedagogische ambitie groeit ieder kind bij ons op tot een volwassene die respect heeft voor zichzelf, de ander en de omgeving. Dat respect vragen wij ook van onze medewerkers. Naar de kinderen, naar elkaar en naar u. Toch kan het voorkomen dat er meningsverschillen bestaan over de toegepaste werkwijze. Hoe gaan wij daarmee om?

Bespreek uw klacht eerst met de mentor of de pedagogisch medewerkers

De mentor van uw kind is voor u het eerste aanspreekpunt. Open communicatie over uw kind met onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. We hechten waarde aan ouderbetrokkenheid. Lukt het niet om een oplossing te vinden voor uw meningsverschil? Dan kan de locatiemanager u wellicht verder helpen.

Kinderopvang BijDeHand is aangesloten bij de Geschillencommissie

Komt u er ook niet uit met de locatiemanager? Dan kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het adres is: Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag. Meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl.

Hoeveel klachten heeft deze onafhankelijke commissie behandeld?

In 2020 is er één geschil met de organisatie ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit geschil gaat over de informatieverstrekking rondom de tarifering 2021 en de onderbouwing bij het afwijken van het negatieve advies. Het geschil is nog in behandeling.

Wij hebben een Klachtenreglement en een Klachtenjaarverslag.

Wilt u inzage hebben in onze interne klachtenregistratie? U kunt hiernaar vragen op de locatie waar uw kind geplaatst is.