Samen met ouders

Belangrijke gesprekspartner

Kinderopvang BijDeHand hecht veel waarde aan goed contact met de ouders. U bent voor ons een zeer belangrijke gesprekspartner. Niet alleen als ouders van onze jonge klanten, maar ook als belangrijke betrokkene bij de zorg, opvoeding en ontwikkeling van uw kind. De basis van ons werk is vertrouwen. Aangezien wij zorgen voor uw meest kostbare bezit!

Contactmoment

Door meerdere momenten van contact te creëren, leggen we de basis voor goede samenwerking. Zo is er voorafgaand aan de plaatsing een uitgebreid intakegesprek. Ook bieden breng- en haalmomenten gelegenheid om informatie uit te wisselen. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk te weten hoe het kind zich voelt als het gebracht wordt en of er bijzonderheden zijn. Bij het ophalen vertelt de groepsleiding over de activiteiten van die dag, slaaptijden en eventuele bijzonderheden. Verder worden er ouderavonden georganiseerd, koffieochtenden en kunnen ouders soms mee als begeleiding bij uitstapjes.

Observatie

Gedurende het jaar wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd en vastgelegd door middel van een kindvolgsysteem. Deze observaties worden met u besproken tijdens de tienminutengesprekken die één keer per jaar plaatsvinden.

Ouderinspraak

Medezeggenschap vormt een belangrijk onderdeel van goede samenwerking. Ouders kunnen deelnemen aan een lokale oudercommissie (LOC). Elke locatie heeft haar eigen oudercommissie. Daarnaast is er een centrale oudercommissie. In deze commissie zitten afgevaardigden van de LOC. Zij hebben een deel van hun adviesrecht overgedragen aan de centrale oudercommissie. Dit betekent dat bij belangrijke voorgenomen wijzigingen de centrale oudercommissie advies uitbrengt aan de directie van BijDeHand.