Zorg

Ruime aandacht voor het welbevinden van alle kinderen

Binnen Kinderopvang BijDeHand is ruime aandacht voor het welbevinden van alle kinderen. Ouders worden hierbij betrokken en geïnformeerd. Soms bestaat er extra zorg om een kind. Ook dit wordt met de ouders besproken. Om het kind nauwgezet te kunnen volgen in zijn of haar ontwikkeling, werkt BijDeHand samen met diverse partijen zoals scholen, maatschappelijk werk en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). En wij hebben een eigen pedagogisch expertise centrum.

Naar school

De ontwikkeling van de kinderen volgen we vanaf het moment dat zij bij de peuteropvang of kinderdagverblijf zijn. Het overdrachtsdocument is een document waarin gegevens verzameld zijn die betrekking hebben op de ontwikkeling van het kind. Van elk kind wordt bij 3 jaar en 9 maanden een overdrachtsdocument ingevuld. Dit wordt met de ouders besproken. De informatie over het kind wordt, met toestemming van de ouders, overgedragen aan de basisschool en/of de locatie voor buitenschoolse opvang die voor het kind is gekozen.
Voor alle kinderen die extra aandacht nodig hebben, wordt een zorgboekje ingevuld. Wanneer het kind naar school gaat, vindt er een gesprek met school plaats waarbij de inhoudelijke informatie van het zorgboekje ter sprake komt. Dit noemen wij een 'warme overdracht' tussen het kind en de basisschool.

Maatschappelijk werk

BijDeHand werkt samen met het voorschools maatschappelijk werk. Voorschools maatschappelijk werk biedt ondersteuning aan de pedagogisch medewerkers van BijDeHand en is betrokken bij de kinderen die de overstap maken naar de basisschool. Zij werkt samen met de basisscholen en hun intern begeleider. Ook biedt zij ondersteuning bij het invullen van het zorgboekje dat BijDeHand invult voor het kind dat extra zorg nodig heeft.

CJG

Kinderopvang BijDeHand werkt samen met de interventieverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De interventieverpleegkundige richt haar werkzaamheden voornamelijk op het bespreken van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, waar eventueel zorgen om zijn. Vanuit haar deskundigheid kijkt en denkt ze mee met de medewerkers van BijDeHand en kan zij in voorkomende situaties actie ondernemen. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Informatie over het CJG is te vinden op www.cjg.nl.

SISA

BijDeHand is aangesloten bij het Stadsregionaal Instrument Sluitende Aanpak (SISA). Hiermee verplichten we ons een signaal af te geven als er zorg bestaat om een kind of de omgeving waarin hij/zij opgroeit. Wanneer meerdere hulpverleners zorg hebben, is het van belang dat de hulpverlening goed op elkaar afgestemd wordt. Bij een ‘match’ worden de hulpverleners met elkaar in contact gebracht. Organisaties die bij SISA zijn aangesloten, kunnen in het systeem aangeven dat zij zorgen hebben over een kind. In het systeem wordt niet aangegeven wat er aan de hand is. Informatie is te vinden op de website www.sisa.rotterdam.nl.

Rotterdamse Meldcode

De Rotterdamse Meldcode is een stappenplan voor professionals bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stappenplan maakt medewerkers duidelijk welke stappen zij moeten ondernemen om hulp in gang te zetten voor zowel slachtoffer als pleger. Jaarlijks worden zij hierin getraind. BijDeHand heeft deze meldcode ondertekend, waarmee zij aangeeft dat alle medewerkers dit stappenplan volgen. De meldcode is opgesteld door de GGD Rotterdam-Rijnmond, in opdracht van het gemeentebestuur van Rotterdam. Informatie betreffende de meldcode is te vinden op de website van GGD Rotterdam Rijnmond.